Fayyaan Mataa, Fayyaa Waa Maraa ti!

Guyyaan Yaadannoo Fincila Diddaa Gabrummaa Atlaantaatti Kabajame

(Oromedia, 7 Sadaasa 2016) Guyyaan Yaadannoo waggaa 11ffaa Fincila Diddaa Gabrummaa magaalaa Atlaantaatti  haala hoo’aa fi midhagaa taheen Sadaasa 5bara 2016 kabajamee oole.

14900580_1085872238197532_3512628512233792085_nSirni kun Eebba Maanguddootaan kan baname yoo ta’u J/ Misbahi Abdulatiif DT konyaa ABO Atlaantaa fi Dargaggoo Ordofaa Usoo dura taa’aa caasaa gargaarsa Qeerroo idladdunyaa damee atlaantaa dabaree dhaan walduraa duuba hawaasa yaadannoo guyyaa kanaa irratti argameen baga nagaan dhuftan jedhanii simannaa godhan.Yaadannoo guyyaa kanaa laalchisees ibsa gabaabaa kennan.

Ogganni Qeerroo biyya keessaa karaa sarara bilbilaa dhiyaatee ibsa bal’aa kenne. Ibsa kana keessatti ka’umsaa fi adeemsa akkasumas wareegama fi milkii adeemsa sochii qeerroo bilsummaa ibsee, hidhata qabsoo waloo ABO fi QBO jidduu jiru yaroo ibsetti QBO jaarmiyaa caasaa mataa issaa danda’ee socho’u ta’ulleen Ka’umsaa amma yoonaatti kan leenjisee, barsiisee fi gorsee sadarkaa kanaan gahe ABO akka tahee fi har’alleen hidhanni QBO ABO waliin qabu hariiroo qabsoo waloo ta’uu issaa gadi cimsee ibse. Gaaffilee hirmaattota irraa dhiyaataniifis deebii quubsaa kenne.

J/ Dr Moosisaa Aagaa yaada sirna yaadannoo kanaa irratti argamanii kennaniin QBO dhaloota haaraa ABO dhaalmaa qabsoof jaaree, leenjisee fi barsiisee qopheesse tahuu dha ibsan. Ololli dharaa keessumaa ala kana keessatti deemu tokko tokko akka qalbii keessan hin hanne, hamlee keessanis hin xuqne jechuun caasaa gargaarsa Qeerroo Damee Atlaantaaf gorsaa fi dhaamsa cimaa laatan.

Ogganni WBO Godina Kibba Oromiyaa karaa bilbilaan dhiyaatanii dhaamsa dabarfataniin Haala qabsoo zoonii kibbaa injifannoolee fi rakkoolee sochii waraana keenyaa amma tokko xuqanii gargaarsa uummanni keenya amma ammaatti nuuf godhee fi nuuf gochaa jiruuf galata guddaa qabna jedhan. Akkuma sochiin keenya bal’achaa deemuun waanti nubarbaachisus dabalaa deemaa jira, haalli jireenyaa jijjiirraa guddaa qabaachaa dhufuurraa gargaarsi uummata keenyarraa barbaadnu dachaa issa kaleessaa ta’uun dirqama. Qaamni gargaarsa qabsoo keenyaaf irraa gaafannu issin uummata keenya malee qaamni biraa akka hin jirre hubannoo keessa galchuun gahee dirqama keessanii akka baatan dhaammanna jedhan.
Yaada ijaaraa fi marartee hirmaattota sirna kanaarraa kennameef galateeffatanii gaaffiiwwan dhiyaatan hundaaf deebii quubsaa kennan.

Dhumarratti gumaachi qabsoof oolu godhamee milkiidhuma ittiin eegaleen raawwii yaadannoo guyyaa kanaa tahe. Sirni Yaadannoo Fincila Diddaa/ Xumura gabrummaa Waggaa 1/11ffaa Magaalaa Atlaantaatti galgala keessaa sa;aa 7:00 irraa eegale sa’aa 10:15 waarii halkanii keessa Milkii fi injifannoon raawwate.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *