Fayyaan Mataa, Fayyaa Waa Maraa ti!

Galmi Abbaa Gadaa Odaa Bultum Ijaarame

(Oromedia, Odaa Bultum, 16 Bitootessa 2017) Ijaarsi galma Abbaa Gadaa Odaa Bultum kan xumurame taúun beekame.

Galma Odaa Bultum

Gabaasaan Oromedia akka eeretti, ijaarsi galma Abbaa Gadaa Odaa Bultum kun bakka seena qabeessa, Hararagee Lixaa aanaa Odaa Bultumitti hojjatame.

Iddoon galmichi itti ijaarrame, lafa seena qabeessa, hambaa aadaa fi seenaa akkasumas wiirtuu sirna Gadaa Oromoo kan ta’e araddaa qonnaan bulaa Goda Horaa bakka Dirree Horaa jedhamu keessatti.

Galmichis, tajaajila hawaas-diinagdee ol’aanaa fi hawwata tuuriizimii akka ta’u abdatamee jira.

Galmi Abbaa Gadaa kun hirmaannaa uummataan ijaarrame.

Hambaan aadaa fi seenaa Odaa Bultum eegamee hanga ammaa akka turu taasisuu keessattis hawaasni Oromoo ga’ee olaanaa tabateera.

Ijaarsa ammaa keessattis hirmaannaan ummataa jajjabeessaa ture.

Teessuma Odaa Bultum 
Odaan Bultum Godina Harargee Lixaa Aanaa Odaa Bultum keessatti argama. Galma kana dhaquuf, magaalaa gudditti Aanaa Odaa Bultum, Baddeessarraa kiloomeetrii 12 gara dhihaatti deemanii magaalaa xiqqoo Karraa Qurquraa ga’an.

Achiin gama kibbaa bahaatti koloomeetrii 4 fagaatee kan argamu Araddaa qonnaan bulaa Goda Horaa bakka Dirree Horaa keessatti lafa seenaa kana argatan.

odaaa.jpg

 

Sirna Gadaa Odaa Bultum

Sirna Gadaa Odaa Bultum jaarraa 12ffaa irraa jalqabe.  Wiirtuun kun san booda hanga dhuma jaarraa 19tti giddu gala siyaasaa , diinagidee fi hawwasummaa ummata Oromoo tahee tajaajilaa ture. Yeroo kanarraa jalqabee hanga weerara sirni gita bittaa Minilik Oromiyaa Bahaa humnaan qabateetti gaggeeffamaa ture. Yeroo sana keessatti sirni walharkaa fuudhiinsa baallii bara Gadaa tokkotti (waggaa saddeet saddeetitti) al tokko iddoo seena qabeessa kanatti, Odaa Bultum, jalatti gaggeeffamaa ture.

Garuu erga Sirni gita bittaa (gabroofata Minilik Oromiyaa Bahaa humnaan qabatee jalqabee hanga sirna Abbaa irree dargiitti dhiibbaa fi hacuuccaa jala ture. Sababa kanaan Odaan Bultum waggoota 106 oliif akka addaan citu taasifame.

Ummati Oromoo garuu  mallattoo fi callaaqqee jireenya Oromoo kan tahe sirna Gadaa Odaa Bultum  fi ulfoo sirnichaa jiraachisuuf wareega malchiisu mara baasaa ture.

Odaan Bultum Odaalee beekkamoo shanan Godina Shawaa Bahaatti kan argamu Odaa Nabee, Godina Baaleetti kan argamu Odaa Roobaa, Godina Shawaa Lixaatti kan argamu Odaa Bisil, Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti kan argamu, Odaa Bulluqitti aansee quxusuu akka tahee fi Odaa heerri itti guutame tahuu manguddoonni akka Hoji Mormor Abbaa Seenaa fa’aa ragaa bahu.

 

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *