Fayyaan Mataa, Fayyaa Waa Maraa ti!

Maanguddoon Oromoo waggaa 107 dubartii umrii 33 fuudhan

(Oromedia, 15 Hagayya 2017) Maanguddoon Oromoo waggaa 107  gidduu kana gaa’ila raawwachuun dubartii waggaa 33 fuudhan.

hajii_3Maanguddoon Oromoo  gaa’ila ajaa’ibaa raawwatan kun Haaji Abdulqaadir Dheekkamaa Diidoo jedhamu. Maanguddoon Oromoo kun Godina Arsii Lixaa Aanaa Shaashamannee ganda Daannisaatti bara 1902 dhalatan.

Barnoota amantaa irra erga turanii booda bara 1942tti haadha warraa isaanii tan jalqabaatiin walitti worrooman.

Haadha warraa isaanii sana wajjiinis ijoollee 9 argachuun jiraataa turan.

Bara 1956tti ammoo haadha warraa lammaffaa fuudhanii jireenya isaanii itti fufan.

Haaji Abdulqaadir haadha warraa isaanii lameen irraa ijjoollee hedduu kan argatan ta’anis yeroo ammaa lubbuudhaan kan jiran dhiira 9 fi dubartoota 10.

Ilmi isaanii kan jalqabaa yeroo ammaa waggaa 60.

Maatii isaanii fi kan ilmaan ilmaan isaanii dabalatee yeroo ammaa kan jiran nama 108.

Rakkoo fi fedhii fuudhaaf qaban irraa ka’uun haadha warraa sadaffaa akka fuudhuu qaban baasanii buusanii murtee irra ga’an.

2588ba9d8579390782250bb334029344_LMaatii isaanii wajjinis mari’atanii walii galan.

Sanarraa ka’uun haala sirna aadaa fuudhaa fi heerumaatin jaarsa baasanii ergachuudhan kadhatanii Hagayya 07,2009 umrii isaanii waggaa 107ffaatti maatii fi firoottan akkasumas hiriyoota isaanii wajjiin ta’uun shamarree Furoo Guyyee jedhamtu waggaa 33 taatu waliin gaa’ila isaanii raawwataniiru.

Yoo Rabbi irraa taates ilmoo walirraas ni arganna jedhan.

Kana malees jaalalaa fi gammachuudhan ishee wajjiin jiraachuu akka barbaadanis himuu isaanii galaalchaan keenya Biqilaa Tufaan gabaasera.

Yeroo baay’ee namni tokko erga dhalatee umrii dargaggummaa keessatti gaa’ila kan raawwatu. Gaa’illi maanguddoo Oromoo kun garuu umrii maanguddummaa keessatti gaa’ila raawwataman keessaa kan dinqisiisaa ta’uu hin oolu.

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *