Fayyaan Mataa, Fayyaa Waa Maraa ti!

ABOn KS 4ffaa milkiin xumurate; HD fi HD Ittaanaas filachuun ibsa ejjannoo baafate.

(Oromedia, 31 Hagayya 2017) Korri Sabaa 4ffaan Adda Bilisummaa Oromoo guyyaa kudhaniif gaggeeffamaa ture, Hayyuduree fi Ittaanaa Hayyduree Ittanaa dabalatee koreelee hojiraawwachiiftuu fi giddugalaa filachuun xumurame.

OLF LogoKorri kun Gabaasa Gumii Sabaa Gadaa dabree dhaggeeffatee, dhimmota Qabsoo Bilisummaa, hegeree Oromoo fi Oromiyaa, akkasumas, Idil-Addunyaa bal’inaan marihachuudhaan Sagantaa Siyaasaa fi Heera ABO gilgaalee, wayyeessa barbaachisu hunda gochuudhaan raggaafatee jira.

Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa ABOn durfamu galiin gahuuf hoggana ititaa Dhaabicha fuul-dura tarkaanfachiisuu dandayu of keessaa filatee irbuu seensisuudhaanis dirqamaa fi itti gaafatama hoogganummaa itti kennee jira.

Akka kanaan Jaal Dawud Ibsaa Hayyu-Duree (HD) GS-ABO, Jaal Araarsoo Biqilaa Itti Aaanaa Hayyu-Duree (I/A-HD) GS-ABO taasisuudhaan filate.

Jaal Daawud Ibsaa fi Jaal Araarsoo Biqilaa Adda Bilisummaa Oromoo keessatti baroota dheeraaf itti gaafatama ol’aanaa qabaachaa kan turan yeroo ta’u, Qabsoo Bilisummaa Oromoo waliigalaa keessattis bar-kurnee sadii oliif moyxannoo qabsoo kan qaban ta’uun beekamaa dha.

Akka kanaan Korri Sabaa 4ffaan ABO kun Murtii fi Kutannoolee KS 4ffaa ABO Final armaan gadii dabarfatee Injifannoodhaan xumuramee jira.

Ibsa guutuu PDF kana tuqaatii dubbisaa: Murtii fi Kutannoolee KS 4ffaa ABO Final

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *